Patsiendile

LUUKAS K.K. Ravijärjekorra Eeskiri

  Ravikindlustusega hõlmatud isikute ravijärjekorda panemisel juhindutakse: Sotsiaalministri määrusest nr.46 21.augustist 2008.a. «Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded»
  ● Vältimatut abi osutada koheselt samal päeval.
  ● Patsiendi registreerimine toimub igal tööpäeval ajavahemikus 8.00-16.00
  ● Ravile järjekorda panemine toimub üldjärjekorra alusel patsiendile sobival ajal aadressil Tallinna 29 Kuressaares, telefonil 4555485, 4533803 ja interneti teel e-posti aadressil info@luukas.ee.
  ● Ravijärjekorda peetakse elektrooniliselt, kuhu märgitakse järgmised andmed:
  — patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood (puudumisel sünniaeg)
  — planeeritav vastuvõtu aeg
  — patsiendi kontakt andmed
  — patsiendi ravijärjekorda registreerimise kuupäev
  — ravijärjekorras muudatuste tegemise kuupäev ja põhjus ravijärjekorda panemise põhjuse kood, kui ooteaeg ületab Eesti Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud ravijärjekorra maksimumpikkust (vastavad koodid on märgitud ülalnimetatud määruses).
  ● Patsiendi registreerimisel ravijärjekorda tervishoiuteenuse osutaja tegevuskohas st. Tallinna 29 Kuressaares peab patsiendile andma kirjaliku teatise, mis sisaldab hambaravi teenuse osutamise kuupäeva, kellaaega, arsti nime ja telefoninumbrit.
  ● Telefoni või interneti teel registreerimisel tuleb patsiendile teatada ülalnimetatud andmed kas telefoni või e-postiga.
  ● Patsientidele saadetakse hiljemalt eelmisel tööpäeval sms-meeldetuletus hambaravi aja kohta. (eelduseks korrektne telefoni number andmebaasis)
  ● Ravijärjekorras muudatuste tegemisel peab patsiendile teatama muudatustest hiljemalt ühe tööpäeva jooksul arvates muudatuste tegemisest ning säilitama varasema teabe koos märkusega uue teate edastamise kohta.
  Kuni 19-aastaste isikute plaanilise abi osutamisel ei tohi hambaarsti konsultatsioonile pääsemise aeg ületada:
  ● kroonilise pulpiidi korral ühte nädalat
  ● lihtkaariesega laste puhul ja krooniliste periodontiidi korral kaht kuud
  ● laste ortodontoliste anomaaliate korral kuut kuud.
  ● Laste vastuvõtul arvestada vanemate soovidega. Vastuvõtud toimuvad ka enne tavalise tööpäeva algust ja lõppu.
  Tervishoiuteenuse osutaja asukohas on väljapandud järgmine teave:
  — vastuvõtuaegade info
  — tervishoiuteenuse kättesaadavusega rahulolematuse puhul on väljapandud kaebuse esitamise võimalused OÜ Luukas K. K. juhatajale, Eesti Haigekassa Pärnu osakonna ja Terviseameti kontaktandmed.
  Tervishoiu teenuse osutaja on kohustatud Eesti Haigekassale esitama ravijärjekorra aruande vastavalt ravi rahastamise lepingus sätestatud tingimustele ja tähtaegadele.

OÜ LUUKAS K.K. Kaebuste lahendamise kord

Kaebuse esitamine
  Kaebus esitatakse vormikohasel blanketil kirjalikult kohapeal meie kliinikus, Kuressaares. Kaebuste branketid asuvad asutuse registratuuris. Esitatud kaebus edastatakse juhatuse liikmele samal tööpäeval.
Kaebuste läbivaatamine
  Kõik laekunud kaebused ja kriitiliste märkuste registreerimislehed registreeritakse kirjalikult Kõigile vormikohastele kaebustele vastatakse l0 päeva jooksul alates kaebuse esitamisest.
  Juhatuse liige koostab kirjalikud vastused juhtudel, kui kaebus ei vaja eraldi uurimist või asjaolude põhjalikumat selgitamist. Muudel juhtudel algatatakse kaebuse lahendamine.
  Juhatuse liikmel on õigus kaebuste käsitlemiseks kaasata asjatundjaid ja moodustada töögruppe. Vastuskirjad kaebustele allkirjastab juhatuse liige.
Kaebuste lahendamine
  Lahendamisele kuuluvad kaebused jiirgmistel juhtudel:
  – vastuse andmiseks on vajalik asjaolude täpsustamine v6i see eeldab põhjalikumat uurimist;
  – vastamine eeldab asjatundja kaasamist.
  – kaebuse esitaja on esitanud soovi saada selgitus kirjalikult
  Töögrupp vöi vastutav töötaja, kellele delegeeriti lahendamiseks kaebus, koostab vastuse projekti ja edastab selle 10 päeva jooksul (alates kaebuse esitamisest) juhatuse liikmele. Kui lahenduseks kaasatud asjatundjate hinnangul võib kaebuse lahendamine aega võtta rohkem kui l0 päeva, siis teavitatakse sellest koheselt juhatuse liiget ja lepitakse kokku lahendamise realistlik tähtaeg. Kokkuvõtted kriitilistest märkustest ja neis sisalduvatest ettepanekutest ning kaebustest arutatakse läbi kaebuse põhjustanud töötajaga ja asutuse üldkoosolekul.
Tagasiside kaebuse esitajale
  OÜ Luukas K.K. juhatuse liige vormistab kaebusele kirjaliku vastuse hiljemalt l0 päeva möödumisel kaebuse esitamisest. Kui lahendamine võtab kauem aega, siis informeeritakse kaebuse esitajat uuest tähtajast. Vastus saadetakse kaebuse esitajale tema poolt antud aadressil.